Assiette

ASSIETTE SIMPLE
10.50 €

ASSIETTE MIXTE
12.00 €

ASSIETTE DU CHEF
13.50 €