Assiette

ASSIETTE SIMPLE
9.50 €

ASSIETTE MIXTE
11.00 €

ASSIETTE DU CHEF
12.00 €